نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۹ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۲۸
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۸ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۳
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۷ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۳
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۶ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۴ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۲
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۳ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۴
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۲ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۱
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۱ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۱
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۰ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۲
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۹ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۲
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۸ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۷ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۶ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۵ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۴ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۳ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۲ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۱ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۰
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۰ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۲
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تشریحی
تستی
نام
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر - دوره ۹ از دوره‌ی آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تعداد شرکت‌کننده
۱
هزینه (تومان)
رایگان
مدت زمان (دقیقه)
۱۸۰
نوع آزمون
تشریحی
تستی