استراتژی آزمون دادن در مرحله‌ی دوم المپیاد کامپیوتر
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۱۷ تا ۹۹/۰۴/۱۷، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰۰۰ تومان.
معادله قید در المپیاد فیزیک
مسئول: امیررضا نگاری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۱۲ تا ۹۹/۰۴/۱۳، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰۰۰ تومان.
معادلات چند جمله‌ای - المپیاد ریاضی
مسئول: محمد شریفی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۱۱ تا ۹۹/۰۴/۱۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰۰۰۰ تومان.
حل سؤالات منتخب المپیادهای جهانی شیمی
مسئول: مصطفی مقیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۸ تا ۹۹/۰۴/۱۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۴۰۰۰۰ تومان.
ریاضیات در رفتارشناسی - المپیاد زیست‌شناسی
مسئول: کاوه سامع
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۸ تا ۹۹/۰۴/۰۹، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
دوره اپتیک هندسی المپیاد فیزیک
مسئول: علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۷ تا ۹۹/۰۴/۰۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد شیمی
مسئول: ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۴۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد فیزیک
مسئول: علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۴۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد ریاضی
مسئول: محمدسعید حقی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۵، ۱۵۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۵۹۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد زیست شناسی
مسئول: کاوه سامع
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۴۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد کامپیوتر
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۵۹۰۰۰ تومان.
مثلث (بخش دوم)
مسئول: سیامک احمدپور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۲۰ تا ۹۹/۰۳/۲۰، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
مثلث (بخش اول)
مسئول: سیامک احمدپور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۱۳ تا ۹۹/۰۳/۱۳، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
کوانتوم (مرحله سه)
مسئول: علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۱۲ تا ۹۹/۰۳/۱۶، ۳۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۰۰۰۰ تومان.
گراف جایگشت
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۰۶ تا ۹۹/۰۳/۰۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰۰۰ تومان.