دوره‌های ترمی

دوره تابستان (۱) المپیاد نجوم -...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۱۹ تا ۰۰/۰۵/۲۳، ۱۸۶۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۷۵۳,۷۵۰ تومان.
دوره تابستان (۲) المپیاد نجوم -...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۱ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۵۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ تومان.
دوره پاییز (۱) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
۲۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۷۵۳,۷۵۰ تومان.
دوره پاییز (۳) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۰ تا ۰۰/۱۱/۰۹، ۲۲۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۵۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰ تومان.
دوره زمستان(۱) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۲۴ تا ۰۰/۱۱/۰۷، ۱۱۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۷۵,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰ تومان.
دوره پاییز (۲) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۰۴ تا ۰۰/۱۰/۰۴، ۱۸۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۸۷,۵۰۰ ۷۰۸,۷۵۰ تومان.
دوره زمستان(۲) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۲ تا ۰۰/۱۲/۲۸، ۲۱۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۷۵,۰۰۰ ۷۸۷,۵۰۰ تومان.
دوره بهار (۱) المپیاد نجوم - سطح...
سید علی هادیان
وحید احمدی
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۲۶ تا ۰۱/۰۲/۱۰، ۲۵۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰ تومان.
دوره بهار (۲) المپیاد نجوم - سطح...
وحید احمدی
تایماز قانع
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۲۴ تا ۰۱/۰۲/۲۹، ۱۶۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۷۵,۰۰۰ ۶۰۷,۵۰۰ تومان.