دوره‌های ترمی

سطح مقدماتی - دوره سالانه...

محمد شهاب‌الدین دانشور
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده

 ۴۹۶ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره سالانه...

محمد شهاب‌الدین دانشور
امیرحسین بهنوش
مهرداد خلیل‌زاده

 ۶۹۶ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره تابستان (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده

 ۷۳ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره زمستان (۲)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۴۳ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره بهار (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده

 ۷۸ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

آزمون‌های سالانه‌‌ی المپیاد...

علیرضا بدیعی
مهرداد خلیل‌زاده

 ۱۰ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره تابستان (۲)...

نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
مصطفی مقیمی

 ۴۹ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره پاییز (۱)...

نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
نگار احمدی

 ۶۷ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره پاییز (۲)...

نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
علیرضا بدیعی

 ۵۸ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره پاییز (۳)...

امیرمحمد خلجی
علیرضا بدیعی
نگار احمدی

 ۴۰ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره پاییز (۳)...

امیرحسین بهنوش
ایمان فروغمند
محمدرضا جعفری

 ۷۳ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره زمستان (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۵۴ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

آزمون‌‌های شبیه‌ساز (و کلاس)...

امیرحسین بهنوش
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۹۷ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - آمادگی آزمون...

علیرضا بدیعی
مصطفی مقیمی

 ۱۲ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

دوره‌های مبحثی