• المپیاد شیمی
  • دوره های ماهانه المپیاد شیمی ابرکلاس المپیاد شیمی

دوره‌های ترمی

سطح مقدماتی - دوره تابستان (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده

 ۷۳ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره تابستان (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۴۲ ساعت

۰۰/۰۴/۱۹   تا   ۰۰/۱۰/۱۵

سطح مقدماتی - دوره زمستان (۲)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۴۳ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره تابستان (۲)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۵۱ ساعت

۰۰/۰۵/۱۱   تا   ۰۰/۱۰/۲۲

سطح مقدماتی - دوره بهار (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده

 ۷۸ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره تابستان (۲)...

نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
مصطفی مقیمی

 ۴۹ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره تابستان (۳)...

علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
ایمان فروغمند

 ۳۰ ساعت

۰۰/۰۶/۰۹   تا   ۰۰/۱۰/۲۲

سطح مقدماتی - دوره پاییز (۱)...

نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
نگار احمدی

 ۶۷ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره پاییز (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۸۲ ساعت

۰۰/۰۷/۰۳   تا   ۰۰/۱۰/۲۹

سطح مقدماتی - دوره پاییز (۲)...

نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
علیرضا بدیعی

 ۵۸ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره پاییز (۲)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۹۶ ساعت

۰۰/۰۸/۰۴   تا   ۰۰/۱۱/۰۶

سطح مقدماتی - دوره پاییز (۳)...

امیرمحمد خلجی
علیرضا بدیعی
نگار احمدی

 ۴۰ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره پاییز (۳)...

امیرحسین بهنوش
ایمان فروغمند
محمدرضا جعفری

 ۷۳ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - دوره زمستان (۱)...

محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۵۴ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح مقدماتی - دوره زمستان (۱)...

ماهان طالبی
علیرضا بدیعی
مهرداد خلیل‌زاده

 ۸۲ ساعت

۰۰/۱۰/۰۲   تا   ۰۰/۱۱/۰۳

آزمون‌‌های شبیه‌ساز (و کلاس)...

امیرحسین بهنوش
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند

 ۹۷ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد

سطح پیشرفته - آمادگی آزمون...

مهرداد خلیل‌زاده
محمدرضا جعفری
علیرضا بدیعی

 ۶۴ ساعت

۰۰/۱۱/۲۳   تا   ۰۱/۰۲/۰۹

سطح پیشرفته - آمادگی آزمون...

مهرداد خلیل‌زاده
محمدرضا جعفری
علیرضا بدیعی

 ۷۵ ساعت

۰۰/۱۲/۲۱   تا   ۰۱/۰۲/۱۰

سطح پیشرفته - آمادگی آزمون...

علیرضا بدیعی
مصطفی مقیمی

 ۱۲ ساعت

متعاقبا اعلام میگردد