• المپیاد شیمی
  • دوره های ماهانه المپیاد شیمی ابرکلاس المپیاد شیمی

دوره‌های ترمی

سطح مقدماتی - دوره تابستان (۱)...
محمد شهاب‌الدین دانشور
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده
۴۴۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۸۰,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره تابستان (۱)...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
۲۵۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۶۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ تومان.
سطح مقدماتی - دوره زمستان (۲) المپیاد...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
۲۶۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۸۰,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره تابستان (۲)...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
۳۰۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۰,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰ تومان.
سطح مقدماتی - دوره بهار (۱) المپیاد...
محمد شهاب‌الدین دانشور
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده
۴۸۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ تومان.
سطح مقدماتی - دوره تابستان (۲)...
نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
مصطفی مقیمی
۲۹۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۰,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره تابستان (۳)...
علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
بهراد سعیدیان
۱۶۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان.
سطح مقدماتی - دوره پاییز (۱) المپیاد...
نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
نگار احمدی
۳۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۸۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره پاییز (۱) المپیاد...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
۴۵۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان.
سطح مقدماتی - دوره پاییز (۲) المپیاد...
نسیم نوری
امیرمحمد خلجی
علیرضا بدیعی
۳۵۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۸۰,۰۰۰ ۶۶۳,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره پاییز (۲) المپیاد...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
۴۴۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۸۰,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰ تومان.
سطح مقدماتی - دوره پاییز (۳) المپیاد...
امیرمحمد خلجی
علیرضا بدیعی
نگار احمدی
۲۶۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۸۰,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره پاییز (۳) المپیاد...
محمد شهاب‌الدین دانشور
امیرحسین بهنوش
مهرداد خلیل‌زاده
۴۲۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۴۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره زمستان (۱) المپیاد...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند
۳۵۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۸۰,۰۰۰ ۶۶۳,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - آمادگی آزمون مرحله...
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
۳۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۸۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - آمادگی آزمون مرحله...
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
۳۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۸۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - آمادگی آزمون مرحله...
علیرضا بدیعی
مصطفی مقیمی
۱۲۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان.
سطح مقدماتی - دوره زمستان (۱) المپیاد...
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
۴۶۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰ تومان.
آزمون‌‌های شبیه‌ساز (و کلاس) مرحله...
امیرحسین بهنوش
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان اسکویی
۵۰۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۹۵۲,۰۰۰ تومان.