دوره‌های ترمی

تابستان المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۰/۰۶/۲۱، ۳۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان.
تابستان المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
مهدی ولایتی‌پور
سیدمحمدحسین حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۰/۰۶/۲۰، ۳۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۳۰، ۶۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
سیدمحمدحسین حسینی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۳۰، ۶۶۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۲,۱۳۶,۰۰۰ تومان.
زمستان المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۳ تا ۰۰/۱۲/۲۷، ۵۳۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان.
زمستان المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
سیدمحمدحسین حسینی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۵ تا ۰۰/۱۲/۲۷، ۵۳۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان.
بهار المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۳۰، ۱۶۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۶۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰ تومان.
بهار المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
سیدمحمدحسین حسینی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۱۶۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۶۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰ تومان.