دوره‌های ترمی

آنالیز ترکیبی
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۲۸، ۳۰۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۵۰۰ تومان.
مباحث ویژه تئوری
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۱/۰۱/۲۷، ۲۵۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۸۶۷,۰۰۰ تومان.
ترکیبیات غیر شمارشی
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۴۸۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان.
گراف سطح ۲
سیدمحمدحسین حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۱/۲۵، ۴۶۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۵۸۱,۰۰۰ تومان.
گراف سطح ۱
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۱/۰۱/۳۰، ۳۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۱۴۷,۵۰۰ تومان.
کارگاه تفکر تئوری
مهدی ولایتی‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۵۰۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۷۰۸,۵۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۶ تا ۰۰/۰۷/۲۸، ۱۵۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان.
الگوریتم سطح ۲
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۲۶، ۴۹۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۶۸۳,۰۰۰ تومان.
الگوریتم سطح ۱
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۱/۲۶، ۳۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۱۴۷,۵۰۰ تومان.
کارگاه تفکر ترکیبیاتی
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۸ تا ۰۱/۰۱/۲۷، ۹۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۹۰,۰۰۰ ۳۳۱,۵۰۰ تومان.