دوره‌های ترمی

دوره سالانه المپیاد فیزیک
حسین حسین آبادی
سیدمحمدامین امامی
پویا حیدری
۱۰۶۰۰ دقیقه کلاس، ۸ آزمون، هزینه ثبت نام ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۵۷۱,۲۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۲ تا ۰۰/۰۵/۲۸، ۱۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۷/۰۵، ۱۶۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۷,۵۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش اول)
مهدی آقاپور
پویا حیدری
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۰۹، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۱ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۶ تا ۰۰/۱۰/۱۹، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۷۹۹,۰۰۰ ۶۳۹,۲۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش دوم)
محمدحسین شریفی
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۲۵ تا ۰۰/۰۹/۲۴، ۱۱۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۶۲,۵۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش اول)
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۰۸ تا ۰۰/۱۱/۰۶، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش دوم)
محمدحسین شریفی
علیرضا نوروزشاد
حسین حسین آبادی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۳ تا ۰۰/۱۲/۲۶، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۸۷,۵۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۲ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۸ تا ۰۱/۰۲/۰۱، ۱۰۲۰ دقیقه کلاس، ۷ آزمون، هزینه ثبت نام ۹۲۸,۰۰۰ ۷۴۲,۴۰۰ تومان.
ترم بهار المپیاد فیزیک
محمدحسین شریفی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۳/۰۳ تا ۰۱/۰۴/۰۱، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های مبحثی