دوره‌های ترمی

ترم سالانه المپیاد فیزیک (همه دوره ها)
۱۰۶۰۰ دقیقه کلاس، ۸ آزمون، هزینه ثبت نام ۵,۷۰۲,۰۰۰ ۳,۴۲۱,۲۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش اول)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۱ تا ۰۰/۰۵/۲۸، ۱۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۷۵,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش دوم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۷/۰۵، ۱۶۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش اول)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۰۹، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۷۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۱ المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۶ تا ۰۰/۱۰/۱۹، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۷۹۹,۰۰۰ ۶۳۹,۲۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش دوم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۲۵ تا ۰۰/۰۹/۲۴، ۱۱۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش اول)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۰۸ تا ۰۰/۱۱/۰۶، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش دوم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۳ تا ۰۰/۱۲/۲۶، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۷۵,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۲ المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۸ تا ۰۱/۰۲/۰۱، ۱۰۲۰ دقیقه کلاس، ۷ آزمون، هزینه ثبت نام ۹۲۸,۰۰۰ ۷۴۲,۴۰۰ تومان.
ترم بهار المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۳/۰۳ تا ۰۱/۰۴/۰۱، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های مبحثی