شیدا محمودی
شیدا محمودی

پیشینه‌ی شیدا محمودی
🎯 زمینه‌ی تدریس: برنامه نویسی (۶ام تا ۱۲ام)