صدرا پورنادعلی خمسه
صدرا پورنادعلی خمسه

پیشینه‌ی صدرا پورنادعلی خمسه
🎯 زمینه‌ی تدریس: برنامه نویسی (۶ام تا ۱۲ام)
دوره‌ها