طه چرتاب محمدی
طه چرتاب محمدی

پیشینه‌ی طه چرتاب محمدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ پنجمین دوره تابستانی المپیاد سلول‌های بنیادی
✔️ چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول‌های بنیادی
✔️ گروه آموزشی دلفیکس
✔️ دبیرستان انرژی مثبت
✔️ خانه المپیاد اصفهان

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سرگروه منتورینگ و مسئول پنجمین دوره تابستانی المپیاد سلول های بنیادی
✔️ سرگروه منتورینگ و مسئول چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول های بنیادی
✔️ موسس گروه آموزشی دلفیکس 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانش‌آموزی (۱۳۹۶)
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه بقیه‌الله
دوره‌ها