مهدی اعتصامی‌فرد
مهدی اعتصامی‌فرد

پیشینه‌ی مهدی اعتصامی‌فرد
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس:
✔️ انرژی اتمی
✔️ علامه حلی ۱ تهران
✔️ فرزانگان ۱ تهران
✔️ علامه حلی کرمان
✔️ شهید بهشتی بابل

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️  از موسسان المپیاد بین المللی هندسه ایران (IGO)
✔️ مسئول کمیته علمی المپیاد هندسه ایران
✔️ داور و طراح سوال المپیاد بین المللی هندسه شاریگین (روسیه)
دوره‌ها