برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۱
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۵ تا ۹۹/۰۹/۲۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت باقی‌مانده ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی پایتون سطح ۱
مسئول: سعید مهدیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۱ تا ۹۹/۱۰/۰۵، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت باقی‌مانده ۲۰ نفر، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ تومان.
بسته مشاوره و آزمون المپیاد کامپیوتر
مسئول: ابوالفضل اسدی
هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ تومان.
بسته مشاوره و آزمون المپیاد ریاضی
مسئول: ابوالفضل اسدی
هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ تومان.
بسته مشاوره و آزمون المپیاد زیست شناسی
مسئول: کاوه سامع
هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ تومان.
بسته مشاوره و آزمون المپیاد فیزیک
مسئول: علیرضا نوروزشاد
هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ تومان.
بسته مشاوره و آزمون المپیاد شیمی
مسئول: علیرضا بدیعی
هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ تومان.