آزمون‌های آزمایشی مرحله دوم

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
آزمون‌های آزمایشی مرحله دوم المپیاد شیمی
۵ دوره، ۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد شیمی (شماره ۲)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۰۳، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
شیمی‌فیزیک مرحله دو المپیاد شیمی (۳)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۲۲، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد شیمی (۳)
۵ دوره، ۲۰۹۵ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۴۱۸,۰۰۰ ۳۲۶,۰۴۰ تومان
آزمون‌های آماده‌سازی مرحله ۲ - المپیاد شیمی (مؤلف: استادان خلجی و فروغمند)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۲ تا ۰۰/۰۲/۰۹، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۹,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های آماده‌سازی مرحله ۲ - المپیاد شیمی (استاد خادم ‌صداقت)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۳ تا ۰۰/۰۲/۰۳، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۹,۰۰۰ تومان.
تجزیه مرحله دو المپیاد شیمی (۳)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۶ تا ۰۰/۰۲/۰۶، ۱۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۶,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد شیمی (شماره ۳)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۸ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد شیمی (شماره ۱)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
حل تمرین شیمی‌فیزیک مرحله دو المپیاد شیمی (۲)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۱ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
حل تمرین سؤالات جهانی و ملی منتخب مرحله دو المپیاد شیمی (۲)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۸ تا ۰۰/۰۱/۲۹، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
آلی مرحله دو المپیاد شیمی (۲)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۱/۲۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
حل مسائل پیشرفته استوکیومتری‌(مرحله دوم)
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۲/۱۷ تا ۹۸/۱۲/۱۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰,۰۰۰ تومان.
حل مسائل شیمی معدنی ویژه مرحله دوم (بخش اول)
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۲/۱۰ تا ۹۸/۱۲/۱۳، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۰,۰۰۰ تومان.
مطالب مورد نیاز ترمودینامیک در مرحله دوم المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۹ تا ۹۸/۱۲/۲۵، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ تومان.
استوکیومتری
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۱۵ تا ۹۸/۱۰/۲۸، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )