دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت سوم)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۲/۰۹، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
بهینگی، ویژه‌ی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۱۵، ۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
۳ دوره، ۱۱۱۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ تومان
اکسترمال - المپیاد کامپیوتر و ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۲/۰۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
آنالیز ترکیبی، ویژه‌ی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
ریزمبحث‌های جزئی، ویژه‌ی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۱ تا ۹۹/۱۱/۲۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
آنالیز ترکیبی سطح ۶ (اصل شمول و عدم شمول) - المپیاد کامپیوتر و ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۸ تا ۹۹/۱۲/۱۲، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
بازی‌ها - المپیاد کامپیوتر و ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۴ تا ۹۹/۱۲/۲۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت دوم)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۰۴، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
الگوریتم حریصانه - المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۴ تا ۹۹/۱۰/۱۱، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد کامپیوتر (بخش اول)
۵ دوره، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۸۱۲,۵۰۰ ۴۰۶,۲۵۰ تومان
دوره زمستان المپیاد ریاضی (بخش اول)
۵ دوره، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۸۳۷,۵۰۰ ۴۱۸,۷۵۰ تومان
آنالیز ترکیبی سطح ۴ (مسئله مسیر و مسائل توزیع) - المپیاد کامپیوتر و ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۱۰/۰۹، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان.
الگویتم‌های مرتب‌سازی - المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۰ تا ۹۹/۰۹/۲۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت اول)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۸ تا ۹۹/۰۹/۲۹، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
اصل لانه کبوتری - المپیاد کامپیوتر و ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۳ تا ۹۹/۰۹/۲۶، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان.