پیشینه‌ی حمید مفخم

آخرین دوره‌های حمید مفخم

حل مسائل شیمی آلی ویژه مرحله دوم
مسئول: حمید مفخم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۱/۱۹ تا ۹۹/۰۱/۳۰، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰۰۰۰ تومان.