پیشینه‌ی محمد شریفی

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی

💼سوابق تدریس
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۴ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۵ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱۰ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۳ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس
✔️ دبیرستان شهید سلطانی ۱ کرج
✔️ دبیرستان شهید سلطانی ۳ کرج
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ کرج
✔️ دبیرستان فرزانگان ۳ کرج
✔️ سمپادهای شهرکرد، کرمان، گرگان، سنندج، تبریز، مشهد، شاهرود، شهر ری و اسلامشهر
✔️ موسسه‌ی المپیاد آیریسک

🎖جوایز، نشان ها و افتخارات
✔️ مدال نقره‌ی کشوری المپیاد ریاضی ۱۳۷۹
✔️ مدال نقره‌ی کشوری المپیاد ریاضی ۱۳۸۰

آخرین دوره‌های محمد شریفی

معادلات چند جمله‌ای - المپیاد ریاضی
مسئول: محمد شریفی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۱۱ تا ۹۹/۰۴/۱۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰۰۰۰ تومان.