ایمان اسکویی
ایمان اسکویی

پیشینه‌ی ایمان اسکویی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی ادونس(1399 تاکنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۴ تهران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ تهران (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
✔️  دبیرستان فرزانگان ۷ تهران (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷)
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه تهران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد شهریار توس مشهد (از ۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تبریز (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در دبیرستان‌های علامه حلی 1 تهران، فرزانگان ۵ تهران، دانش، فرزانگان اصفهان، سمپاد ایلام، سمپاد کرمان و موسسه المپیاد طلایی‌ها

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان انرژی اتمی (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)
✔️  مسئول المپیاد شیمی دبیرستان علامه طباطبایی ادونس (از 1399 تاکنون) 
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد سلام پسرانه (از 1399 تاکنون )
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد سلام دخترانه (از ۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد فرزانگان تهران (از ۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان حلی ۴ تهران (۱۳۹۷ تاکنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد شهریار توس (از ۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی فرزانگان ۱ تبریز (از ۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ تالیف کتاب «المپیاد های شیمی انگلستان» انتشارات خوشخوان

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد جهانی شیمی سال ۲۰۱۶
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری شیمی سال ۱۳۹۴
✔️  مدال برنز المپیاد کشوری نانو سال ۱۳۹۲
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها