حمید نوحی
حمید نوحی

پیشینه‌ی حمید نوحی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
دوره‌ها