محمدسامان جواهریان
محمدسامان جواهریان
دانش‌آموخته‌ی دکترای زبان و ادبیات فارسی

پیشینه‌ی محمدسامان جواهریان
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۶-۱۳۹۸)
✔️ علامه حلی (۱۳۹۲- ۱۳۹۹)
✔️ انرژی اتمی (۱۳۹۴-۱۳۹۹)
✔️ فرزانگان ۱ تهران (۱۳۹۳-۱۳۹۹)
✔️ فرزانگان ۶ تهران (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
✔️ خرد (۱۳۹۴-۱۳۹۸)
✔️ فائزون (۱۳۹۳-۱۳۹۸)
✔️ و دبیرستان‌های متعدد دیگر از جمله، مفید، مفید قیطریه، علامه حلی ۳، سلام تجریش، فرهنگ ۱۳ دخترانه، غیرانتفاعی فرهنگ دخترانه، راه رشد، بعثت (مشهد)، شهریار طوس ( مشهد)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سرگروه المپیاد دبیرستان انرژی مثبت (۱۳۹۷-۱۳۹۸)
✔️ سرگروه المپیاد دبیرستان کوشش (۱۳۹۷)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی (۱۳۸۵)
✔️ دانش‌آموخته‌ی دکترای زبان و ادبیات فارسی
دوره‌ها