سعیده به‌پژوه
سعیده به‌پژوه

پیشینه‌ی سعیده به‌پژوه
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هفتم
💼 سوابق تدریس
✔️ دانشگاه علمی کاربردی تهران (تدریس شیمی عمومی) 
✔️ موسسه منظومه خِرَد (تدریس شیمی، مسئول آزمایشگاه شیمی، مسئول پژوهش‌های دانش‌آموزان)
✔️ مقطع متوسطه اول مدرسه کوشش منطقه ۱
دوره‌ها