دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
کلاس‌های تابستانی پایه هفتم (۱۴۰۰)
سعیده به‌پژوه
سارا عابدین
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۹ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۱۳۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۶۰,۰۰۰ رایگان.
زیست‌شناسی پایه هفتم (جمع‌بندی...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۳۰، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
چگالی (فیزیک پایه هفتم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۶ تا ۹۹/۱۲/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم - زیست‌شناسی (یاخته...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پیشرفته پایه هفتم (فصل پنجم...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان.
اعداد اول - ریاضی پیشرفته پایه...
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۹ تا ۹۹/۱۰/۲۹، ۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۲
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۷ تا ۰۰/۰۲/۰۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)
زیست‌شناسی پایه هفتم (دوره تابستان...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۱ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه هفتم (دوره تابستان ۱۴۰۰)
مریم شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۱ تا ۰۰/۰۶/۱۵، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (دوره‌ی تابستان...
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۶/۱۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
کلاس‌های تابستانی پایه هفتم (۱۴۰۰)
سعیده به‌پژوه
سارا عابدین
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۹ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۱۳۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۶۰,۰۰۰ رایگان.
شیمی پایه هفتم (دوره‌ی تابستان...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۹ تا ۰۰/۰۶/۲۰، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
عاطفه حاتمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم - زیست‌شناسی (یاخته...
سارا عابدین
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟...
سعیده به‌پژوه
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.

درباره کلاس های پایه هفتم ابرکلاس بیشتر بدانید!