سیاوش خوشدل
سیاوش خوشدل

پیشینه‌ی سیاوش خوشدل
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ مدرس درس فارسی عمومی – دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۸-۱۳۹۳) 
 ✔️ مدرّس المپیاد (متون کهن – عربی – عروض) (۱۳۹۹-۱۳۸۹) در مدارس فرزانگان 1 تهران، علّامه حلی ١ تهران
✔️ انرژی اتمی
✔️ نمونه‌دولتی فرهنگ دخترانه ١٣ 
✔️ خرد 
✔️ فرزانگان ۶ تهران 
✔️ نمونه‌دولتی فرهنگ دخترانه ۷
✔️ نیکان 
✔️ فرهنگ غیرانتفاعی 
✔️ شهید سلطانی۳ کرج 
✔️ فرزانگان ۳ کرج 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانش‌آموختهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه شهید بهشتی)
دوره‌ها