علی سینا امیری
علی سینا امیری
دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

پیشینه‌ی علی سینا امیری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
دوره‌ها