فربد ترکمند
فربد ترکمند
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیشینه‌ی فربد ترکمند
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان های فرزانگان ۲ و ۳  تهران
✔️ دبیرستان‌های حلی ۳، ۴، ۵ و ۱۰
✔️ باشگاه فرزانگان
✔️ دبیرستان انرژی اتمی 
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
✔️ باشگاه المپیاد سلام
✔️ و ...
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسؤل المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان حلی ۳ (۹۴-۹۳)
✔️ مسؤل المپیاد زیست‌شناسی دبیرستان رهیار (۹۵-۹۴)
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی دوره ۱۶
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها