محمد رزمی
محمد رزمی

پیشینه‌ی محمد رزمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
💼 سوابق تدریس
✔️ علامه حلی ۱ تهران (۱۳۹۹-۱۳۸۹)
✔️ علامه حلی ۱۰ تهران (۱۳۹۹-۱۳۹۳)
✔️ فرهنگ (۱۳۹۷-۱۳۹۵)
✔️ انرژی اتمی (۱۳۹۶-۱۳۹۵)
✔️ نیکان (۱۳۹۹-۱۳۹۶)
✔️ علامه طباطبایی (۱۳۹۲)
✔️ هاتف (۱۳۹۹-۱۳۹۶)
✔️ شهید بابایی قزوین (سمپاد) (۱۳۹۸-۱۳۹۳)
✔️ شهید بهشتی زنجان (سمپاد) (۱۳۹۸-۱۳۹۵)
✔️ شهریار توس مشهد (۱۳۹۹-۱۳۹۷)
✔️ بعثت مشهد (۱۳۹۹-۱۳۹۷)
✔️ و مدارس دیگر از جمله: علامه حلی ۳، علامه حلی ۴، فرهنگ شهید شریفی، انرژی مثبت، تلاش، شاهد، مفید، سمپاد شهرهای مختلف و...

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سرگروه المپیاد ادبی دبیرستان علامه حلی ۱ تهران (۱۳۹۹-۱۳۹۳)
✔️ سرگروه المپیاد ادبی دبیرستان علامه حلی ۱۰ تهران (۱۳۹۹-۱۳۹۳)
✔️ سرگروه المپیاد ادبی دبیرستان نیکان (۱۳۹۹-۱۳۹۸)
✔️ سرگروه المپیاد ادبی دبیرستان مفید ۱ (۱۳۹۴)


🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی (۱۳۸۸)
✔️ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
دوره‌ها