مریم شیخ‌علیان
مریم شیخ‌علیان

پیشینه‌ی مریم شیخ‌علیان
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هفتم

💼 سوابق تدریس:
✔️ مدرسه صهبای صفا ( ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷)
✔️ مدرسه خرد ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)
✔️ مدرسه بامداد پارسی (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)

📜 سایر سوابق آموزشی:
✔️ تالیف کتاب ریاضی هشتم ( انتشارات علامه حلی)
دوره‌ها