مصطفی رستگار
مصطفی رستگار
--

پیشینه‌ی مصطفی رستگار
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
💼 سوابق تدریس:
✔️ بعثت مشهد دهم و یازدهم ۱۴۰۰ تاکنون
✔️ باشگاه فرزانگان تهران دهم ۱۴۰۰-۱۴۰۱
✔️ باشگاه فرزانگان البرز دهم ۱۴۰۰-۱۴۰۱
✔️ دبیرستان البرز دهم و یازدهم ۱۴۰۱ تاکنون
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دهم ۱۴۰۱ تاکنون۱۴۰۱

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانشجو کارشناسی علوم کامپیوتر امیرکبیر
دوره‌ها