مهدی حیدری
مهدی حیدری
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

پیشینه‌ی مهدی حیدری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
دوره‌ها