دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت سوم)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۲/۰۹، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
نظریه اعداد ویژه‌ی مرحله اول المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۲ تا ۹۹/۱۱/۱۳، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد ریاضی
۴ دوره، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۷۵۰,۰۰۰ ۵۰۲,۵۰۰ تومان
جبر ویژه‌ی مرحله اول المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۴ تا ۹۹/۱۱/۱۷، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
اکسترمال - المپیاد کامپیوتر و ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۲/۰۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
ترکیبیات ویژه‌ی مرحله اول المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۸ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
هندسه ویژه‌ی مرحله اول المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۱ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
توابع و چندجمله‌ای ‌ها در نظریه اعداد - المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۱۲، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
دوره زمستان المپیاد کامپیوتر (بخش اول)
۵ دوره، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۸۱۲,۵۰۰ ۴۰۶,۲۵۰ تومان
دوره زمستان المپیاد ریاضی (بخش اول)
۵ دوره، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۸۳۷,۵۰۰ ۴۱۸,۷۵۰ تومان
آنالیز ترکیبی سطح ۴ (مسئله مسیر و مسائل توزیع) - المپیاد کامپیوتر و ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۱۰/۰۹، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان.
استقرا و لانه کبوتری در نظریه اعداد - المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۱۰/۱۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
تشابه و لم‌های کاربردی آن (هندسه - المپیاد ریاضی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۳ تا ۹۹/۱۰/۰۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان.
جبر (تابع، ویژگی‌ها، مقدارگذاری‌ها) - المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۱۱ تا ۹۹/۰۹/۲۸، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
۳ لم پرکاربرد در هندسه - المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۹ تا ۹۹/۰۹/۱۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان.
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت اول)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۸ تا ۹۹/۰۹/۲۹، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.