دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک المپیاد سلول های بنیادی - آمادگی مرحله اول
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۱ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.
ریاضیات المپیاد سلول های بنیادی - آمادگی مرحله اول
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۱ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.
مقدمات سلول های بنیادی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۹ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.
بیوشیمی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۴ تا ۹۹/۱۱/۱۵، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
آمار زیستی و احتمالات ریاضی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۱۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
کارآفرینی و بیزینس در علم سلول‌های بنیادی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۹ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.
نانوبیوتکنولوژی - مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۹ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.