دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
اخترفیزیک (مدل‌های ساختار ستاره)...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۱۳ تا ۰۰/۱۰/۰۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
مصطفی باقری
داريوش شاهين‌ راد
سید امیرحسین موسوی
۲۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (آشنایی با ترمودینامیک...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۱ تا ۰۰/۱۱/۰۲، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (طیف ستارگان و معادله...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۲ تا ۰۰/۱۱/۰۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (جمعیت های ستاره ای و...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۸ تا ۰۱/۰۱/۲۲، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (مقولات ویژه یک تپش ستاره‌ای)...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۱/۲۹، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (مقولات ویژه دو باقی...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۱۲، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (مقولات ویژه سه آشنایی...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۲/۱۹ تا ۰۱/۰۲/۲۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
برخی مفاهیم پایه در توپولوژی- انواع...
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۷ تا ۰۰/۰۵/۱۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۰,۰۰۰ تومان.
مدار در فضا - المپیاد نجوم
سید علی هادیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۲ تا ۰۰/۰۲/۱۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
دستگاه‌های نالخت و نیروهای مجازی...
سید علی هادیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۳ تا ۰۰/۰۱/۰۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
آمار و احتمال در المپیاد نجوم،...
وحید احمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۰۰/۰۱/۲۶، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
کلاس آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
داريوش شاهين‌ راد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۷ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰ تومان.
دوره آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
داريوش شاهين‌ راد
سید امیرحسین موسوی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۱۶۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان.
حل و مرور مسائل مبحث تحلیل داده،...
وحید احمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۴ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد نجوم و اختر فیزیک ابرکلاس بیشتر بدانید!