دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
نیروی مرکزی - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۱/۰۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
دستگاه‌های نالخت و نیروهای مجازی - المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۳ تا ۰۰/۰۱/۰۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
کلاس آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد نجوم (اخترفیزیک)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۷ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰ تومان.
حل و مرور مسائل مبحث تحلیل داده، دوره های اخیر المپیاد نجوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۴ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
آشنایی با ترمودینامیک و مکانیک آماری و کاربرد آن در اخترفیزیک ستاره‌ای
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۰ تا ۹۹/۱۱/۰۲، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
مدل‌های تحلیلی کیهان FRW
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۷ تا ۹۹/۰۷/۲۱، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ تومان.
برازش بهترین محنی بر داده ها. نشر خطا و کار با ماشین حساب
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۶ تا ۹۹/۰۷/۱۳، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.