محسن ذکااسدی
محسن ذکااسدی

پیشینه‌ی محسن ذکااسدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه چهارم، پایه پنجم، پایه ششم
💼 سوابق تدریس:
✔️ تدریس فارسی و نگارش در مدرسه‌ی دور‌ه‌ی دوم متوسطه علامه حلی ۱ و مدرسه‌ی دوره‌ی اول متوسطه علامه حلی ۲ 
✔️تدریس نگارش در مجتمع آموزشی رهیار پایه‌های پنجم، ششم و هشتم
✔️ تدریس نگارش در مدرسه‌ی دوره‌ی اول متوسطه انرژی اتمی پایه‌ی هفتم

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ همکاری با انتشارات ققنوس، طلایی و روزنه با عنوان ویراستار
✔️ همکاری با فصل‌نامه‌ی نقد کتاب کودک و نوجوان با عنوان نویسنده
✔️ همکاری با انتشارات به‌نشر با عنوان سرویراستار

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناسی: مهندسی مکانیک 
✔️ کارشناسی: مهندسی مکانیک 
✔️ دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوره‌ها