دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
ریاضی چهارم دبستان (نیم‌سال اول)...
نیلوفر ستاری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۰۶، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان.
پایه چهارم (نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰)...
نیلوفر ستاری
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۲۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی چهارم دبستان (فصل اول کتاب...
نیلوفر ستاری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۷/۲۷، ۳۶۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
علوم چهارم دبستان (نیم‌سال اول)...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۹ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۱۰۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
علوم چهارم دبستان (فصل یک کتاب...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۹ تا ۰۰/۰۷/۲۱، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
علوم چهارم دبستان (فصل دو کتاب...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۲۶ تا ۰۰/۰۸/۰۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
علوم چهارم دبستان (فصل ۳ و ۴ کتاب...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۰ تا ۰۰/۰۸/۱۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
علوم چهارم دبستان (فصل پنج کتاب...
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۲۴ تا ۰۰/۰۹/۰۱، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
نمایش‌های تصویری و‌ نمودارها
فائزه شیخ‌علیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۴ تا ۰۰/۰۵/۲۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
آب و روغن
زینب وکیل
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۹ تا ۰۰/۰۴/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با متون کهن...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۸ تا ۰۰/۰۴/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
کی کجاست؟!
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۴/۲۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
شوق پرواز
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۴/۲۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
کلاس‌های مهارتی-خلاقیتی دبستان...
ریحانه صالحیان
زینب وکیل
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۳۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان.
خیال‌سواری (دوره‌ای برای پرورش...
ریحانه صالحیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۵/۳۰، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
علوم پایه چهارم دبستان (انرژی در...
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۴ تا ۰۰/۰۲/۱۱، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.

درباره کلاس های پایه چهارم ابرکلاس بیشتر بدانید!