🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)
دوره های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
آمار و احتمال یازدهم - جمع بندی...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۲۸ تا ۰۰/۱۰/۰۶، ۳۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
هندسه ۲ رشته ریاضی (دوره پاییز۱۴۰۰)
هادی لواسانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۲۲ تا ۰۰/۰۹/۲۴، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
حسابان ۱رشته ریاضی (دوره پاییز۱۴۰۰)
بهزاد پلهمجانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۸ تا ۰۰/۰۹/۲۹، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
شیمی ۲ رشته تجربی و رشته ریاضی...
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۸ تا ۰۰/۱۰/۲۴، ۲۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ تومان.
یازدهم تجربی - دوره های پاییز ۱۴۰۰
حامد مالک اژدری
کاوه طهوری
بهزاد پلهمجانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۱۰/۲۴، ۶۳۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ تومان.
یازدهم ریاضی - دوره های پاییز ۱۴۰۰
هادی لواسانی
بهزاد پلهمجانی
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۱۰/۲۴، ۶۳۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰ تومان.
فیزیک ۲ رشته تجربی و رشته ریاضی...
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۲۰، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
یازدهم تجربی - دوره تابستانی آمادگی...
حامد مالک اژدری
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۶ تا ۰۰/۰۶/۰۹، ۲۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۲۵,۰۰۰ ۳۶۷,۵۰۰ تومان.

درباره کلاس های پایه یازدهم ابرکلاس بیشتر بدانید!