دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
تاریخ بیهقی - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۳۰ تا ۹۹/۰۸/۰۶، ۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
فرخی - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۲۴ تا ۹۹/۰۷/۲۴، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان.
شاهنامه - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۷ تا ۹۹/۰۷/۱۸، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ تومان.
قابوسنامه - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۴ تا ۹۹/۰۷/۱۴، ۱۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
پیشاهنگان شعر فارسی - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۱ تا ۹۹/۰۷/۱۱، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
کلیات تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۷ تا ۹۹/۰۷/۱۰، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
دستور زبان - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۳ تا ۹۹/۰۷/۰۴، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
معارفه و مشاوره‌ المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۳۱ تا ۹۹/۰۶/۳۱، ۱۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.