دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک ۱ تجربی - پیش آزمون مرور فصل دوم
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۰۴، ۱ آزمون، ظرفیت ۱۰۰ نفر، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۱ تجربی (مرور فصل دوم) کنکور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۴ تا ۰۰/۰۲/۲۲، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان.
شیمی ۱ تجربی - انحلال پذیری و مسائل ترکیبی، نیروهای بین مولکولی و نقطه جوش، مکانیزم انحلال در آب
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۴ تا ۰۰/۰۲/۲۹، ۷۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان.
زیست شناسی ۱ - فصل ششم (از یاخته تا گیاه)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۵ تا ۰۰/۰۲/۱۵، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان.
زیست شناسی ۱ - فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۹ تا ۰۰/۰۲/۲۹، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان.
فیزیک ۱ تجربی - آزمون جمع بندی مرور فصل دوم
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۲۴، ۱ آزمون، ظرفیت ۱۰۰ نفر، هزینه ثبت نام رایگان.
شیمی ۱ تجربی-آزمون جمع بندی مباحث: انحلال پذیری، نیروهای بین مولکولی، نقطه جوش، مکانیزم انحلال در آب
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۳۰ تا ۰۰/۰۲/۳۱، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
زیست شناسی ۱ - پیش آزمون فصل ششم (از یاخته تا گیاه)
هزینه ثبت نام رایگان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک ۱ تجربی - آزمون جمع بندی مرور فصل اول
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۶ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۱ تجربی (مرور فصل اول) کنکور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۴ تا ۰۰/۰۱/۲۵، ۲۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک ۱ تجربی - آزمون جمع بندی فصل چهارم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۴ تا ۹۹/۱۲/۲۹، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۱ تجربی - پیش آزمون مرور فصل اول
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۰ تا ۰۰/۰۱/۱۱، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۱ تجربی (فصل چهارم) کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۹ تا ۹۹/۱۲/۲۷، ۶۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل دوم) - کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۴، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )